Jak sprawdzić czy pojazd ma OC? Jakie szkody obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie OC? Czego nie pokryje ubezpieczyciel? Maksymalna wysokość odszkodowania z polisy. Instrukcja jak sprawdzić czy pojazd ma OC
Ubezpieczenia OC

Jak sprawdzić czy pojazd ma OC?

W połowie października w garażu podziemnym w jednym z bloków na warszawskim Bemowie doszło do pożaru. W jego wyniku spłonęło blisko 50 aut. Uszkodzeniu w znacznym stopniu uległ także cały budynek. Jak dotąd dokładne przyczyny pożaru nie są znane. Jako hipotezę stawia się, że źródłem pożaru był pojazd elektryczny. Kiedy dotarły do mnie informacje o tym zdarzeniu od razu pomyślałam o odpowiedzialności właściciela takiego pojazdu. Jaki jest zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych? Czy będzie ono obejmowało to zdarzenie? Czy kwota odszkodowania pokryje wysokość poniesionych szkód? I ostatecznie, co najważniejsze – jak sprawdzić czy pojazd ma OC?

Jak sprawdzić czy pojazd ma OC – co obejmuje ubezpieczenie?

Zatem po kolei. Jak to jest z tym obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego pojazdu? Zaraz, ale jak to z ruchem? Czyli ubezpieczenie OC obejmuje jedynie sytuacje, gdy w chwili zdarzenia i powstania szkody pojazd był w ruchu?

Zgodnie z poglądem doktryny o tym czy pojazd jest w ruchu nie przesądza fakt, że porusza się w znaczeniu fizycznym. Przyjmuje się, że pojazd jest w ruchu, gdy jego silnik jest włączony nawet jeśli stoi w miejscu. Niezależnie jednak ochrona ubezpieczeniowa z obowiązkowego ubezpieczenia OC rozciąga się także na szkody powstałe podczas postoju, zatrzymania lub garażowania. Trybunał Sprawiedliwości określił, że pojęcie ruchu pojazdów obejmuje sytuację, w której pojazd zaparkowany w prywatnym garażu nieruchomości zapalił się, wywołując pożar, który znajduje swe źródło w instalacji elektrycznej tego pojazdu i który spowodował szkody w tej nieruchomości. 

Ubezpieczenie OC obejmuje szkody w mieniu i na osobie, które spowodowane są co do zasady przez pojazd będący w ruchu. Pamiętać przy tym należy, że pojęcie ruchu pojazdów obejmuje także moment zatrzymania, postoju oraz garażowania pojazdu.

Ubezpieczeniu OC podlegają także szkody powstałe w związku z wsiadaniem lub wysiadaniem z pojazdu mechanicznego. Ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody powstałe w związku z bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu.

Jak sprawdzić czy pojazd ma OC – czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie OC nie pokryje szkody wyrządzonej przez kierującego posiadaczowi pojazdu zarówno gdy szkoda dotyczy pojazdu, jak i mienia przewożonego. Zakład ubezpieczeń nie odpowiada też za szkody, polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń wyłącza także szkoda środowiskowa. Mowa tu przykładowo o sytuacji spowodowania wypadku albo kolizji, w wyniku której doszło do wywrócenia się cysterny i wycieku szkodliwych dla środowiska substancji. W konsekwencji czego doszło do zatrucia ekosystemu.

Kolejne pytanie, to kiedy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, ale będzie żądał jego zwrotu od sprawcy  – kierującego pojazdem mechanicznym?

Ubezpieczycielowi oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem zwrotu wypłaconego ubezpieczenia, gdy kierujący:

 • wyrządził szkodę umyślnie
 • był pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego
 • wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa
 • nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdami
 • zbiegł z miejsca zdarzenia

Jak sprawdzić czy pojazd ma OC – jaka może być maksymalna wysokość odszkodowania?

Wysokość kwoty odszkodowania ustala się do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej. Przy czym suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

 • w przypadku szkód na osobie – 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
 • w przypadku szkód w mieniu – 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Jak sprawdzić czy pojazd ma OC – gdzie znajdziesz informacje?

Dokonać sprawdzenia czy pojazd ma OC tj. czy posiadacz pojazdu mechanicznego zawarł umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu – możesz poprzez stronę www Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Na przedmiotowej stronie znajduje się wyszukiwarka bazy danych Ośrodka Informacji UFG. Zawiera ona informacje o polisach komunikacyjnych OC i AC.  Towarzystwa ubezpieczeniowe mają obowiązek przekazywania informacji o zawartych polisach komunikacyjnych do bazy OI UFG.

Jak sprawdzić czy pojazd ma OC – krok po kroku

W celu uzyskania informacji czy dla danego pojazdu została zawarta umowa ubezpieczenia OC w wyszukiwarce należy wpisać nr VIN lub numeru rejestracyjnego pojazdu oraz datę zdarzenia.

W odpowiedzi otrzymasz informacje o:

 • numerze polisy
 • marce pojazdu
 • nazwie ubezpieczyciela, który wystawił polisę
 • dane adresowe ubezpieczyciela

W przypadku braku umowy ubezpieczenia dla danego pojazdu otrzymasz informację o braku danych o takiej polisie na dzień kolizji. Możesz także pobrać, jako potwierdzenie, plik w formacie PDF.

Brak danych o polisie może pojawić się, w sytuacji gdy posiadacz pojazdu nie wykupił lub nie przedłużył ważności ubezpieczenia OC. Taki komunikat wystąpi także w sytuacji nie przesłania przez ubezpieczyciela informacji o zawartej polisie. Jeśli posiadacz pojazdu nie zawarł umowy ubezpieczenia wówczas zobowiązany do wypłaty odszkodowania za spowodowaną przez ten pojazd szkodę jest UFG.

Aktualnie nadal na osobie kontrolowanej ciąży obowiązek okazania dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie. Jednocześnie ustawodawca wprowadził zapis, że jeśli organ przeprowadzający kontrolę uzyska informację z centralnej ewidencji pojazdów potwierdzającą zawarcie tej umowy, to wówczas nie zawiadamia Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W konsekwencji wielokrotnie zdarza się, że kierowcy nie posiadają podczas zdarzenia drogowego potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC. W takiej sytuacji nie będziesz dysponować numerem polisy, którego podanie będzie konieczne podczas zgłaszania szkody. Dlatego tak ważne jest, żeby wiedzieć w jaki sposób można uzyskać przedmiotowe informacje.


Jeśli potrzebujesz indywidualnej konsultacji lub coś jest dla Ciebie niejasne zapraszam Cię do kontaktu. Zapisz się przez kalendarz online. Jeśli masz krótkie pytanie zostaw je w komentarzu. Odpiszę, jak tylko będę mogła.

Serdeczności,

Agnieszka Walczak
Adwokat Kierowców

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *